Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 812909
  • Do końca roku: 162 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu, Kolonia Bałucz 32, 98-100 Łask, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spbalucz.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Jankowska, e-mail: sekretariat@spbalucz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 675 12 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek szkoły składa się ze starej części jednopoziomowej i nowej części dwupoziomowej. Prowadzi do niego siedem wejść (dwa z nich używane tylko do celów ewakuacyjnych.

- główne wejście do szkoły po 4 stopniach schodowych,

- wejście dla uczniów klas I - III po 3 stopniach schodowych,

- wejście do oddziału przedszkolnego po 3 stopniach schodowych.

Wejście od strony północnej prowadzi do Biblioteki Publicznej, wymaga to wejścia po schodach na pierwsze piętro.

Z biblioteki jest przejście na korytarz szkoły.

Wejście od strony zachodniej dostępne dla uczniów, które zaopatrzono w podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – położone od strony dziedzińca wewnętrznego. Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu.

Drzwi zewnętrzne –lekkie drzwi skrzydłowe, widoczne na tle fasady, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów, brak pochyłości, dostępne klamki/uchwyty.

Drzwi wewnętrzne– szerokość >90 cm, lekkie, widoczne na tle ścian, oznaczenia tekstowe, dostępne klamki, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Ciągi komunikacyjne – szerokość >90, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami do pomieszczeń, przestrzeń na zakrętach ciągów komunikacyjnych

 • schody – zewnętrzne  z kostki brukowej
 • schody –wewnętrzne proste z  noskami, poręcz po jednej stronie, 
 • podłogi – powierzchnia podłóg równa, antypoślizgowa, niepowodująca odbicia światła, płytki/wykładzina PCV oraz wykładzina o krótkim włosiu przymocowana do posadzki,

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. szatnie, sale lekcyjne i sala gimnastyczna. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze.

Na pierwsze piętro prowadzą schody dwubiegowe.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, do budynku ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym. 

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Aplikacje mobilne