Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 776452
  • Do końca roku: 216 dni
  • Do wakacji: 23 dni
 • Kartka z kalendarza

Procedury dotyczące bezpieczeństwa

Wykaz procedur obowiazujących w szkole

 

 

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

 

 1. WYPADEK PODCZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH, ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH ORAZ PODCZAS PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH.
 2. NAGŁA NIEDYSPOZYCJA ZDROWOTNA UCZNIA, ZASŁABNIĘCIE.
 3. UŻYWANIE PRZEZ UCZNIÓW SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH I UZALEŻNIAJĄCYCH ( NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI, LEKI PSYCHOTROPOWE, TZW. DOPALACZE ITP.
 4. UCIECZKA UCZNIA ZE SZKOŁY W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH.
 5. WAGARY, POWTARZAJĄCE SIĘ NIEUSPRAWIEDLIWIONE NIEOBECNOŚCI NA LEKCJACH.
 6. ODDALENIE SIĘ UCZNIA OD GRUPY W CZASIE WYCIECZKI SZKOLNEJ NA TERENIE MIASTA I POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA.
 7. NIEODEBRANE DZIECKO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW I SAMOWOLNE ODDALENIE SIĘ DZIECKA ZE ŚWIETLICY.
 8. BRAK KONTAKTU Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI UCZNIA.
 9. ZACHOWANIE UNIEMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE LEKCJI ( WULGARNE ZACHOWANIE W STOSUNKU DO RÓWIEŚNIKÓW I NAUCZYCIELI, GŁOŚNE ROZMOWY, CHODZENIE PO SALI, BRAK REAKCJI NA POLECENIA NAUCZYCIELA ITP.).
 10. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZACHOWANIA AGRESYWNEGO WOBEC UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZKOLE.
 11. POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO.
 12. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWZIĘCIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ ZAMIERZA POPEŁNIĆ SAMOBÓJSTWO (INFORMACJA OD SAMEGO UCZNIA, KOLEGÓW, RODZINY, OSÓB POSTRONNYCH).
 13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZNALEZIENIA W SZKOLE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
 14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA KRADZIEŻY LUB WYMUSZENIA PIENIĘDZY LUB PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH.
 15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW PEDOFILII W SZKOLE.
 16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII W SZKOLE PRZEZ UCZNIA.
 17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW PROSTYTUCJI W SZKOLE LUB WŚRÓD UCZNIÓW.
 18. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH UCZNIÓW W SZKOLE.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO.

 

PROCEDURY ZEWNĘTRZNE

 

 1. PROCEDURA EWAKUACJI W TRAKCIE LEKCJI I PRZERWY.
 2. ZAGROŻENIE POŻAREM, WYBUCHEM I ZATRUCIEM.
 3. PODŁOŻENIE PODEJRZANEGO ŁADUNKU.
 4. STWIERDZENIE NA TERENIE SZKOŁY PODEJRZANYCH PRZEDMIOTÓW LUB SUBSTANCJI NIE BĘDĄCYCH W POSIADANIU UCZNIÓW.
 5. OBECNOŚĆ NA TERENIE SZKOŁY OSÓB NIEPOŻĄDANYCH, ZACHOWUJĄCYCH SIĘ NIEWŁAŚCIWIE LUB ZWIERZĄT ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW.
 6. OSOBY TRZECIE BEZZASADNIE PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY LUB OSOBY ZACHOWUJĄCE SIĘ NIEWŁAŚCIWIE NA TERENIE SZKOŁY.
 7. ATAK TERRORYSTYCZNY.
 8. USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE MIENIA SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIA/UCZNIÓW.
 9. KRADZIEŻE NA TERENIE SZKOŁY.
 10. POSIADANIE PRZEZ UCZNIÓW NARZĘDZI, PRZEDMIOTÓW I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH ORAZ SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH.
 11. WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO LUB BIOLOGICZNEGO SZKOŁY.
 12. PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO.

  

REGULAMINY

 

 1. DORAŹNE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH LEKCYJNYCH.
 2. OGÓLNE ZASADY POZOSTAWANIA DZIECKA POD OPIEKĄ SZKOŁY.
 3. ORGANIZACJA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI.
 4. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.
 5. ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.
 6. ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH.
 7. ORGANIZOWANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH.
 8. POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE.
 9. REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ POZA SZKOŁĄ.
 10. REGULAMIN WYDAWANIA DECYZJI O ZWOLNIENIU UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
 11. REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH.
 12. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ.
 13. STAŁE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH LEKCYJNYCH.
 14. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA.
 15. ZAJĘCIA POZA TERENEM SZKOŁY.
 16. REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW.
 17. REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW.
 18. ZASADY KONTAKTÓW Z RODZICAMI.

 

 

Pliki do pobrania