Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Dla właściwego wywiązania się z realizowanych przez naszą placówkę zadań, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Państwa i Państwa dzieci. Konieczność ich podania wynika z obowiązujących regulacji prawnych. Zbieramy tylko te dane, do przetwarzania których obligują nas przepisy prawa oświatowego. Zapewniamy, że placówka nasza należycie chroni Państwa prywatność, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów i wdrażając procedury mające na celu bezpieczeństwo danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy:

  • administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu, reprezentowana przez dyrektora;
  • w celu jak najlepszej ochrony Państwa danych placówka powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest p. Piotr Pryliński. W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń bądź wątpliwości jest dla Państwa dostępny pod nr tel. 535-801-123 lub adresem email:  kontakt@nawigatordanych.pl;
  • przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, na podstawie przepisów prawa i w celach określonych w tychże przepisach. Aktami prawnymi regulującymi te kwestie są:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), art. 6 ust. 1 lit.c;
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi;
  • Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym do tego instytucjom i organom, na podstawie odpowiednich przepisów. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, operatorom poczty elektronicznej itp.;
  • Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres określony w przepisach, w tym przepisach dotyczących archiwizacji.